SFÂNTA BRIGITTA (23 iulie) Cele 15 rugăciuni revelate sfintei Brigitta PDF Print E-mail
Written by Ionuț Dămoc   
Sunday, 31 January 2010 12:35
   

I

Pătimirile lui Cristos pe Muntele Măslinilor,

până la încoronarea cu spini

 

O, Isuse, desfătarea tuturor acelora care te iubesc,

tu, prieten şi mântuitor al păcătoşilor!

Adu-ţi aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o,

atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veşnicie

al sfintelor tale pătimiri,

când ai spălat picioarele apostolilor tăi,

le-ai oferit trupul şi sângele tău drept hrană,

i-ai mângâiat cu blândeţe

şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii:

„Sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte...”

Adu-ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea

suferite înainte de moartea ta pe cruce,

când, după ce te-ai rugat de trei ori

în sudoare însângerată de frică,

ai fost trădat de apostolul tău,

ai fost prins de poporul tău, învinuit prin minciună,

condamnat pe nedrept de judecătorii tăi,

prigonit, deşi erai nevinovat,

în oraşul ales aflat în mare sărbătoare,

jefuit de hainele tale, bătut cu pumnii,

legat de o coloană şi biciuit, încoronat cu spini

şi batjocorit în nenumărate feluri.

Prin aceste pătimiri, dăruieşte-mi,

o, Doamne Dumnezeul meu, căinţă adevărată,

ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

 

 

II

Batjocorirea lui Cristos

 

O, Isuse, bucuria îngerilor!

Adu-ţi aminte de mâhnirea suferită

atunci când toţi duşmanii tăi

te-au înconjurat ca nişte lei turbaţi,

te-au bătut cu pumnii şi te-au scuipat în faţă.

Prin aceste chinuri şi prin ocările nelegiuite

cu care te-au încolţit duşmanii tăi,

mântuieşte-mă de toţi duşmanii mei văzuţi şi nevăzuţi.

Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea ta, la mântuirea veşnică.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

III

Răstignirea lui Cristos pe cruce

 

O, Isuse, Creatorul acestei lumi,

care cuprinzi în nemărginirea ta cerul şi pământul!

Adu-ţi aminte de amarnicele suferinţe

atunci când călăii cruzi

ţi-au străpuns mâinile şi picioarele cu cuie ascuţite,

răstignindu-te pe cruce.

Adunând durere peste durere,

ei ţi-au întins membrele în lungul şi în latul crucii

cu atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi.

Prin acest chin amarnic de pe cruce,

te rog să-mi dăruieşti o sfântă frică şi iubire

pentru numele tău cel sfânt.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

IV

Rugăciunea lui Cristos pentru cei care l-au răstignit

 

O, Isuse, tămăduitorule ceresc!

Adu-ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care,

înălţat pe lemnul crucii,

le-ai suferit în toate mădularele tale rănite şi sfâşiate,

astfel că nici o durere nu s-a asemănat cu a ta.

Din creştetul capului până în tălpile picioarelor

nu se putea găsi nimic nevătămat la tine,

dar fără să iei în seamă aceste chinuri,

tu te-ai rugat pentru duşmanii tăi:

„Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!”

În îndurarea ta,

îngăduie ca amintirea cumplitelor tale pătimiri

să-mi slujească la deplina iertare

a tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

V

Îndurarea lui Cristos faţă de păcătosul căit

 

O, Isuse, oglinda limpezimii eterne!

Adu-ţi aminte de acea mâhnire care ţi-a strâns inima

atunci când, în lumina întregii tale înţelepciuni,

ai văzut viitorul fericit al aleşilor

care vor afla mântuirea prin meritele pătimirilor tale,

dar şi osânda atâtor nelegiuiţi,

care din vina lor se vor prăbuşi în veşnica pierzanie.

Prin adâncul de nepătruns al îndurării tale,

în care ai simţit o milă atât de profundă

pentru noi, păcătoşii şi rătăciţii,

milă pe care ai arătat-o şi tâlharului de lângă tine

atunci când i-ai spus: „Astăzi vei fi cu mine în rai”,

te rog să-mi arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

VI

Testamentul lui Cristos pe cruce

 

O, Isuse, rege şi prieten al sufletului,

care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul!

Adu-ţi aminte de durerea simţită atunci când,

părăsit de toţi prietenii tăi, atârnai pe cruce,

în goliciune şi mizerie, negăsind nici o mângâiere

în afară de iubita ta Mamă, care,

în amărăciunea sufletului său,

îţi stătea alături în sfântă fidelitate.

Tu ai încredinţat-o apostolului tău

şi i l-ai dat pe el ca fiu în locul tău, spunând:

„Femeie, iată fiul tău”, iar apostolului „Iată mama ta”.

Pentru sabia durerii care i-a străpuns atunci sufletul,

te rog, o, bune Isuse, să-mi dăruieşti

în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului,

mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea ta.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.VII

Setea lui Cristos

 

O Isuse, izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: „Mi-e sete”,

dintr-o adâncă dorinţă după mântuirea neamului omenesc,

aprinde în inimile noastre

dorul după toate practicile adevăratei virtuţi.

Stinge în noi pe deplin toate poftele simţurilor,

toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

VIII

Băutura lui Cristos

 

O, Isuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite ţie!

Prin amărăciunea oţetului cu fiere

pe care l-ai gustat pentru mine,

dă-mi harul să te primesc cu vrednicie în ceasul morţii,

spre mântuirea şi mângâierea sufletului meu.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

IX

Strigătul înfricoşat al lui Cristos pe cruce

 

O, Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare

şi bucurie a sufletului!

Adu-ţi aminte de chinul şi strâmtorarea suferinţelor

îndurate de tine atunci când,

apropiindu-se cumplita ta moarte,

ai strigat cu glas puternic:

„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”.

Prin această spaimă a părăsirii aparente,

prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă,

te rog, Doamne, Dumnezeul nostru,

să nu mă părăseşti niciodată în strâmtorările mele.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

X

Multele răni ale lui Cristos

 

O, Isuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă!

Adu-ţi aminte că tu te-ai cufundat pentru noi,

din creştet până în tălpi, în marea suferinţelor.

Prin mărimea şi adâncimea rănilor tale dureroase,

învaţă-mă pe mine cel cufundat în păcat,

să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire

poruncile tale.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.XI

Adâncile răni ale lui Cristos

 

O, Isuse, abis de îndurare!

Pentru adâncimea rănilor tale,

care au pătruns până la măduva oaselor,

te rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele.

Ascunde sufletul meu în sfintele tale răni,

din faţa mâniei tale, Doamne,

ca să nu fiu găsit de dreptatea ta şi pedepsit.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

XII

Sângerândele răni ale lui Cristos

 

O, Isuse, imagine strălucitoare a adevărului,

semn al unităţii şi legătură a iubirii!

Adu-ţi aminte de nenumăratele răni

care ţi-au acoperit tot trupul

şi l-au înroşit cu sângele tău sfânt.

Adu-ţi aminte de suferinţele de neînchipuit

pe care le-ai îndurat pentru noi în acest trup preasfânt.

Ce ai fi putut să faci mai mult decât ai făcut?

Te rog, o, bune Isuse, să scrii cu preţiosul tău sânge

toate aceste răni în inima mea,

ca să citesc mereu în ea pătimirea şi moartea ta,

şi să-ţi rămân recunoscător şi credincios până la sfârşit.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

XIII

Cea din urmă spaimă a lui Cristos

 

O, Isuse, rege nemuritor şi neînvins!

Adu-ţi aminte de durerile suferite

atunci când te-au părăsit cu desăvârşire

toate puterile trupului

şi ai spus cu capul plecat: „S-a săvârşit!”

Prin această spaimă de moarte,

îndură-te de mine în ceasul din urmă,

când sufletul meu va fi strâmtorat,

iar spiritul meu aplecat în umilinţă.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

XIV

Moartea lui Cristos

 

O, Isuse, unule-născut al preamăritului Tată,

chipul şi Înţelepciunea sa!

Adu-ţi aminte de acea dăruire plină de duioşie

cu care ai strigat:

„Tată, în mâinile tale îmi încredinţez sufletul!”

Apoi, cu trupul sfâşiat, cu inima zdrobită,

ai desăvârşit îndurarea ta asupra noastră

şi astfel ţi-ai dat sufletul.

Prin această moarte preţioasă,

te rog pe tine, Isuse, ascultător până la moarte,

întăreşte-mă în lupta împotriva Satanei, a lumii şi a cărnii.

Ajută-mă să mor pentru lume şi să trăiesc pentru tine.

Primeşte sufletul meu cu iubire îndurătoare,

atunci când, în ceasul morţii,

se va întoarce din pelerinajul său.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

XV

Cea din urmă şi deplină sângerare a lui Cristos

 

O, Isuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi!

Adu-ţi aminte de acea revărsare deplină a sângelui tău,

pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit.

Din coasta ta deschisă de lance,

ai lăsat să izvorască sânge şi apă cu atâta abundenţă,

încât nu a mai rămas nici o picătură,

în timp ce trupul tău cel sfânt atârna sus pe cruce.

Prin această vărsare a sângelui tău,

întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii

şi lasă-l să apară înaintea ta, curăţat de toate petele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

Rugăciune de încheiere

 

Primeşte, Isuse, această rugăciune,

în acea iubire imensă cu care ai îndurat pentru noi

toate rănile sfântului tău trup.

Îndură-te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat.

Dăruieşte tuturor sufletelor credincioase,

atât celor în viaţă cât şi celor adormite,

îndurare, iertare şi viaţa veşnică. Amin!

   

 

 

Last Updated on Tuesday, 20 July 2010 11:40
 

Omilia de duminică

  • DUMINICA A VII-A A PAŞTELUI, anul A: "Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău." DUMINICA A VII-A A PAŞTELUI Fap 1,2-14 1 Pt 4,13-16 In 17,1-11a După ce am sărbătorit Înălţarea Domnului nostru Isus Cristos la cer, ne pregătim pentru sărbătoarea coborării Duhului Sfânt, care va avea loc doar peste câteva zile. Este un[…]

    Detalii

Facebook